Wyniki finansoweRELACJE INWESTORSKIE

Wyniki finansowe Dekpol S.A. (dane w mln zł)

     2011     2012     2013     2014     2015     2016    2017

Przychody

179,4 163,0 194,5 251,1 361,9 279,4 583,5
EBITDA 12,9  13,8 27,9 28,9 88,7 14,9 37,8
Rentowność EBITDA (%)              7,20  8,45  14,36 11,5 24,5 5,3 6,5
EBIT  6,5  9,0  25,0 24,8 85,4 11,0 31,9
Rentowność EBIT (%)  3,60  5,55  12,86 9,9 23,6 3,9 5,5
Wynik netto  2,6  3,3  17,8 17,2 66,1 8,9 20,8
Rentowność netto (%)  1,43  2,04  9,15 6,9 18,3 3,2 3,6

 

Wybrane wskaźniki dla Grupy Kapitałowej Dekpol

stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wskaźnik Zadłużenia do EBITDA: 2,41
stosunek łącznej wartości długu netto (łączna wartość bilansowa skonsolidowanych oprocentowanych zobowiązań Grupy Kapitałowej Dekpol pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty) do EBITDA (suma wyniku z działalności operacyjnej i amortyzacji)
 

Wskaźnik Zadłużenia do Kapitałów Własnych:0,76
stosunek łącznej wartości długu netto (jw.) do kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Dekpol

serwisy dekpol